top of page

Guatemala

               2017

Lake Atitlan
Lake Atitlan
Volcan de Agua, Antigua
On the road to Atitlan
Lake Atitlan
Antigua
Antigua, Volcan de Agua
Antigua, Independence Day
Antigua
Antigua, Volcan de Agua
Ruins of cathedral, Antigua
Antigua, Volcan de Agua
Antigua
Antigua
Independence eve, Antigua
Antigua
Independence eve Antigua
Lake Atitlan
bottom of page