Guatemala

               2017

Lake Atitlan

Lake Atitlan

Volcan de Agua, Antigua

On the road to Atitlan

Lake Atitlan

Antigua

Antigua, Volcan de Agua

Antigua, Independence Day

Antigua

Antigua, Volcan de Agua

Ruins of cathedral, Antigua

Antigua, Volcan de Agua

Antigua

Antigua

Independence eve, Antigua

Antigua

Independence eve Antigua

Lake Atitlan